تور استانبول

نقشه ترکیه و محل استانبول روی نقشه

در این نقشه مکان شهر استانبول را در قسمت شمال غربی ترکیه مشاهده می کنید

نقشه ترکیه و محل استانبول روی نقشه

نقشه ترکیه