تور استانبول

تصویر هوایی استانبول

در نقشه زیر، تصویر هوایی استانبول را مشاهده می کنید.در این نقشه، تنگه بسفر در وسط، قسمت آسیایی استانبول درسمت راست و قسمت اروپایی استانبول در سمت چپ می باشد.

تصویر هوایی استانبول

تصویر هوایی استانبول